ΙΔΡΥΣΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Υπό του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ
(1869-1939)
Βουλευτής - Δημοσιολόγος
Ιδρυτής Ελευθέρας Σχολής Πολιτικών
και Κοινωνικών Επιστημών

"Το όραμά του δια την ορθήν λειτουργίαν του Παντείου Πανεπιστημίου
ως "Ελευθέρα Σχολή Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών"
εν όσω το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ δεν τηρεί τις μεταξύ τους Συμβάσεις
του 1931 και 1936 παραμένει ανεκπλήρωτο!.."


 

Το κείμενο θα δημοσιευθεί σε επόμενα τεύχη της εφημερίδος μας.