Περιοδική Έκδοση της Αστικής
μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
«Εκπαιδευτική Αναγέννηση»
Εκδότης: Φραγκούδη Σοφία
Επιμέλεια Ύλης: Σοφία Διγενή
Συνεργάζεται συντακτική επιτροπή.
Όλα τα ενυπόγραφα άρθρα, κείμενα
και επιστολές βαρύνουν το γράφοντα.