Η «Μεταρρύθμισις», (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ) πρωτο-κυκλοφόρησε εις την Αθήνα την 31η Οκτωβρίου 1904.
Υπήρξε:
«Η πρώτη ελληνική εταιρική εφημερίς, ιδρυθείσα υπό πατριωτικής εταιρίας υπό την γενικήν διεύθυνσιν Γ. Σ. ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ
Προς καταπολέμησιν των προσωπικών κομμάτων, προς φωτισμόν του λαού και προς αναγέννησιν του Έθνους δια νέων θεσμών και νέων ανδρών».

Αιτήματά της τότε:
«ΘΕΛΟΜΕΝ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Δια να χωρισθούν αι εξουσίαι και η Δικαιοσύνη καταστή ανεξάρτητος των κυβερνητικών πιέσεων, η υπερτάτη εξουσία, φρουρός του Συντάγματος και των νόμων.
Δια να χωρισθή ο στρατός της πολιτικής.
Δια να εξασφαλισθή η θέσις των υπαλλήλων κατά των κομματικών παύσεων και μεταθέσεων.
Δια να γίνη Προπαρασκευαστικόν των νόμων Συμβούλιον.
Δια να τροποποιηθούν αι περί ορκωτικών δικαστηρίων , ναυτοδικείων, στρατοδικείων διατάξεις.
Δια να υπαχθή το δικαίωμα της προτάσεως χαρίτων εις τον Άρειον Πάγον.
Δια να τροποποιηθή το περί απαρτίας της Βουλής άρθρον.
Δια να καταργηθούν τα παράσημα.
Δια να λάβουν θεμελιώδες κύρος οι περί ευθύνης υπουργών νόμοι κ.τ.λ. Ανευ αυτών ουδεμία οργανική μεταρρύθμισις είναι δυνατή, διότι προ πολλού έπαυσε να λειτουργή το Πολίτευμα, η δε Βουλή από Νομοθετικόν σώμα κατήντησεν απαίσιον Διοικητήριον και όργανον αίσχους και εθνικής καταστροφής».

 

ΠΡΟΣ ΟΛΟ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχθράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας^ διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομίαν ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου, ως ισότητα και την αναρχίαν ως ευδαιμονία» (Ισοκράτης).
Σημερινός όσο ποτέ άλλοτε ο Ισοκράτης επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά όσα διακήρρυτε και δημοσιοποιούσε η «Μεταρρύθμισις» της εποχής εκείνης που όπως τότε έτσι και σήμερα:
«Δεν είναι βέβαια εφημερίδες που λείπουν εις την Ελλάδα. Φρονούμεν όμως, ότι ο κόσμος ποθεί μίαν εφημερίδα με πραγματικήν ανεξαρτησίαν και αμεροληψίαν, εφημερίδα, η οποία όχι μόνον να του λέγη την αλήθεια αλλά και να τον οδηγήση μέσα εις τα σκότη που κολυμβά, να του δείξη το βάραθρον που πάει να πέση, αλλά και να τον φωτίση εις τας τρομεράς αυτού στιγμάς των μεγάλων μέσα και εξω κινδύνων, να` του δείξη τί πρέπει να γίνη δια να σωθή από την άφευκτον καταστροφήν και «γενοκτονίαν» του, εις την οποίαν οδηγείται από τις θλιβερές πρωτιές: στις αμβλώσεις-εκτρώσεις, που καθιστούν το 25% των γυναικών στείρο, στην μέθη και τον εθισμό της νεολαίας μας στα ναρκωτικά τα οποία καθιστούν το 40% των νέων στείρο ή το οδηγούν στο θάνατο, στα θανατηφόρα και μη τροχαία ατυχήματα στον «εμφύλιο πόλεμο της ασφάλτου» τα οποία τείνουν να κάμουν τον εναπομείναντα πληθυσμό της Ελλάδας μας σε άτομα με αναπηρίες!.. στη διαφθορά - ένας στους δύο δημοσίους υπαλλήλους παρανομεί!- η Δικαιοσύνη «χωλαίνει» και το δίκαιο πλαίει σε πελάγη ευτυχίας!..»
Ιδού - γιατί πιστεύουμε και σήμερα ότι -«η «Μεταρρύθμισις» πρέπει να επανέλθει δριμύτερη.
Διότι το Έθνος εξακολουθεί «να ποθεί πλέον μίαν μεταβολήν, μεταβολήν άμεσον και ριζικ`ην εις τον εθνικόν και πολιτικόν του βίον.
Και αφού αυτήν την μεταβολήν δεν ημπορούν ούτε να την φέρουν ούτε να την συμβουλεύσουν ούτε η Βουλή, ούτε οι Μεγάλοι λεγόμενοι, δηλαδή, οι { Αρχοντές μας, πρέπει να την φέρωμεν ημείς ο «κυρίαρχος» λαός. Και δια να την φέρωμεν, πρέπει να επαναστατήσωμεν κατά του φαύλου αυτού καθεστώτος. Διότι τα καταπλάσματα δεν ωφελούν εις άρρωστον, ο οποίος χρειάζεται εγχείρησιν.
Να επαναστατήσωμεν ειρηνικώς, ως Έθνος έχον ανάγκη ν' αλλάξη ζωήν και οργανισμόν, διότι ολίγον αργότερα, εάν εντωμεταξύ δεν χάσωμεν όλως δι' όλου την ελευθερίαν μας, άλλου είδους επανάστασις θα εκραγή μεταξύ μας. ΤοΈθνος δεν αντέχει πλέον εις τόσας συμφοράς, εις τόσην φορολογίαν, εις τόσην κακοδιοίκησιν.
Άφευκτα αποτελέσματα επίκεινται η πλήρης υποδούλωσις ή η επανάστασις!..
Ας την κάμωμεν λοιπόν ημείς ειρηνικά την επανάστασιν, πριν ή χρειασθή αίμα αδελφικόν, διότι όταν τα πράγματα φθάσουν εκει όπου τείνουν, θα χρειασθή αίμα, όπως ποτισθή το δένδρον της πολιτικής του Έθνους αναγεννήσεως.


Εις τον αγώνα αυτόν της ανατροπής, αλλά και της ανορθώσεως, απεκδύεται από σήμερον η «Μεταρρύθμισις», ελπίζουσα εις την υλικήν και ηθικήν συνδρομήν όλων των υγιειών δυνάμεων του Έθνους»...

«Η «Μεταρρύθμισις» δεν είναι εφημερίδα που ανήκει εις ένα άτομο, ούτε εκδίδεται δια να θεραπεύση τα συμφέροντα και τα πάθη του ιδρυτού της.
Αγώνες όμως τοιούτοι δεν γίνονται, όπως φρονούν μερικοί, με γερουσίας καφενείων και με νερόβραστον πολεμικήν.
Επαναστάται κατά τοιούτου καθεστώτος, θα ριφθώμεν εις τον αγώνα με όλην την βιαιότητα του «λόγου», την οποίαν απαιτεί μια ανατροπή. Με ευγένειες και χειρόκτια δεν γίνονται επαναστάσεις. Διότι όσοι νομίζουν, οτι δια να πολεμήσωμεν το σύστημα πρέπει να περιορισθώμεν εις αφηρημένας ιδεολογίας ή συμβουλάς προς άρχοντας, διεφθαρμένους και κωφούς, η ιερεμιάδας, με τα οποία ο τύπος είναι γεμάτος από χιλιάδας χρόνων, πλανώνται οικτράν πλάνην. Θα πολεμήσωμεν το σύστημα, αλλά και τους αντιπροσώπους του, τους φαύλους, τους διεφθαρμένους, το`υς ζώντας ιδρώτι του λαού, τους χάριν ματαιοδοξίας ή συμφέροντος προδίδοντας με την πολιτικήν των το Έθνος. Ο λαός εχει αηδιάσει από λόγια και θέλει έργα. Θέλει νέα πρόσωπα εμπνευσμένα σε ένα «υγι`ες σύστημα» τα οποία θα ακολουθήση και από πατριωτισμόν και από συμφέρον. Διότι όταν πάσχη το Κράτος, παθαίνουν και τα ιδιωτικά συμφέροντα του λαού»...
Για τους ίδιους λόγους η έκδοση της εφημερίδας «Μεταρρύθμισις» μέσω του διαδυκτίου ήταν θεωρούμε αναγκαία για την διακίνηση ιδεών και την ανταλλαγή απόψεων προκειμένου να στηρίξουμε τις υγιείς δυνάμεις αυτού του τόπου και να διαδόσουμε με έρευνες, άρθρα, και κάθε λόγο γόνιμο που θα επιμένει για ένα καλύτερο αύριο.